อุปกรณ์ควบคุมการพ่นสารลิโมนีนที่สกัดจากเปลือกผลส้มโออ่อนที่ถูกปลิดทิ้งเพื่อใช้ป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักโดยเลียนแบบโครงสร้างของดอกไม้ในวงศ์กระดังงา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์นุช ซุนเฟื่อง, นันท์นภัส ธีรนันท์พัฒธน, อภิวิชญ์ เลิศไกรวัล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของเกษตรกรไทย การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามพบข้อจำกัดในการใช้งานคือ การสูญเสียน้ำมันหอมระเหยอย่างรวดเร็วเนื่องจากสารเหล่านี้มักมีจุดเดือดต่ำ ทำให้มีต้นทุนการใช้งานสูง อีกทั้งพฤติกรรมในการเข้าทำลายของผีเสื้อหนอนกระทู้ผักยังเข้าวางไข่ในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการพ่นสารลิโมนีนที่สกัดจากเปลือกผลส้มโออ่อนที่ถูกปลิดทิ้งเพื่อใช้ป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักโดยเลียนแบบโครงสร้างของดอกไม้ในวงศ์กระดังงา โดยศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ในวงค์กระดังงาที่พบในท้องถิ่น 5 ชนิด ได้แก่ กระดังงาไทย (Cananga odorata) การเวก (Artabotrys siamensis) สายหยุด (Desmos chinensis) ดอกนมแมว (Rauwenhoffia siamensis) และดอกลำดวน (Melodorum fruticosum) นำลักษณะร่วมกันของโครงสร้างดอกไม้หอมทั้ง 5 ชนิด มาออกแบบสร้างอุปกรณ์ควบคุมการพ่นสารลิโมนีนที่สกัดจากเปลือกผลส้มโออ่อนที่ถูกปลิดทิ้งเพื่อใช้ป้องกันการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ และเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย IOT ทั้งนี้สารลิโมนีนั้ใช้ได้จากเปลือกผลส้มโออ่อนที่ถูกปลิดทิ้ง ซึ่งเป็นขยะในทางการเกษตร ซึ่งมีการทำการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการวางไข่ของแม่ผีเสื้อ ป้องกันการฟักออกจากไข่ของหนอนและป้องกันการเข้าทำลายของหมอนในกล่องทางเลือกแล้ว จากนั้นนำอุปกรณ์ที่พัฒนนาขึ้นนี้มาทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานในแปลงผักกาด วิเคราะห์ผลโดยนับจำนวนต้นผักกาดในแปลงที่ถูกหนอนกระทู้ผักเข้าทำลายและดักจับแมลงในแปลงด้วยกับดัก ทำการวัดปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ถูกใช้ไป เปรียบเทียบกับการใช้วิธีการดั้งเดิม (ใส่ขวดและวัสดุดูดซับ) โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการนำขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และช่วยลดการใช้สารเคมีในการป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่ง