ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสลายตัวของกระถางกับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ในกระถางจากผักตบชวาที่ใช้อัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจุฑา แสงประภาเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิยาภรณ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสลายตัวของกระถางกับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในกระถางจากผักตบชวาที่ใช้อัตราส่วนของแป้งมันสำปะหลังต่างกัน