ศึกษาสมบัติของโพลิเอสเทอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างกรดไดเมทิลเทอเรฟเทอริกและแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ ไฮดรอกซิลเกาะทุกคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธกร ภู่ทรัพย์มี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตติกาล แก้วบัณฑิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่เกิดจากกรดไดเมทิลเทอเรฟเทอริกกับแอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลทุกคาร์บอน หรือคือ ethylene glycol, glycerol, meso-erythritol, ribitol และ galactitol โดยใช้ปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่น ซึ่งผลลัพท์ที่ได้คือยังคงสังเคราะห์ได้เพียงโมโนเมอร์ของปฏิกิริยาระหว่างกรดเทอเรฟเทอริกและเอทิลลีนไกลคอล ส่วนปฏิกิริยาที่เหลือไม่สามารถเกิดได้ จึงทำให้ยังไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้