สารให้ความหวานจากกรดอะมิโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮิลาล หีมเหม, อธิวัฒน์ กองแก้ว, สัณหณัฐ เกตุทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่พวกเราเล็งเห็นว่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราในยุคสมันนี้ มักจะมีส่วนผสมเป็นน้ำตาลปริมาณหนึ่ง และด้วยวิถีชีวิตของคนยุคนี้จะเป็นการยาก ที่จะเลี่ยงการบริโภคน้ำตาลให้น้อยกว่าหรืออยู่ในเกณฑ์ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา

เราพบว่ากรดอะมิโนบางชนิดสามารถให้ความหวานได้ โดยให้พลังงานในสัดส่วนที่น้อยกว่าน้ำตาล เราจึงต้องการศึกษาวิธีการสกัด และหาชนิดของกรดอะมิโนที่ให้ความหวาน นำมาเป็นสารที่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลแต่ก็สามารถให้ความหวานแทนน้ำตาลได้

โดยเราจะใช้เเบคทีเรียในการเป็นกลางในการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่เราต้องการ จากนั้นค่อยนำไปทดสอบระดับความหวาน