การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ที่มีผลเร่งการออกดอกของดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิพล คันศร, วรกมล เลี้ยงเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยดอกไม้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ถูกนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงการประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ การเร่งการออกดอกของดาวเรืองนิยมใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากจะมีการปล่อยไนโตรเจนและโพแทสเซียมออกมาทีละน้อย ทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดีแต่มีข้อเสีย คือ ส่งผลให้ดินมีสภาพความเป็นกรดเพิ่มขึ้น (ภาสินี สืบสวน และคณะ, 2561)

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าธาตุโพแทสเซียมช่วยเร่งการออกดอกของพืช ซึ่งธาตุดังกล่าวพบในเปลือกผลไม้หลายชนิดในปริมาณสูง เช่น เปลือกส้ม เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกเกรปฟรุ๊ต (Anna Czech et al., 2020) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ที่มีผลต่อการออกดอกของดาวเรือง เพื่อเป็นการลดขยะทางการเกษตรเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในการปลูกดาวเรือง