การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบอร์ดติดประกาศจากวัสดุธรรมชาติที่ใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ ณ พัทลุง, นันทัชพร พรดุษฎีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำยางพาราเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนม มีสมบัติเป็นคอลลอยด์อนุภาคเล็กมีตัวกลางเป็นน้ำ มีสมบัติเด่นด้านความเหนียว ยืดหยุ่นสูง และขึ้นรูปได้ดี จึงนำมาผลิตเป็นรองเท้ายางพารา ที่นอนยางพารา หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันน้ำยางพาราในประเทศไทยมีราคาต่ำ ทำให้ชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางพารา ทางกลุ่มจึงคิดที่จะแปรรูปน้ำยางพาราให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ จากการหาข้อมูลบอร์ดติดประกาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ก๊อก ขี้เลื่อย หรือชานอ้อย พบว่าเกิดปัญหาการหลุดลอกของบอร์ดติดประกาศ เมื่อใช้งานเป็นเวลานานบอร์ดติดประกาศเกิดเป็นรูจากการใช้หมุดหรือลวดเย็บกระดาษ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางพารามาผลมกับวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ทางการเกษตร คือ เปลือกกล้วย ชานอ้อย และขี้เลื่อย ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง เนื่องจากมีเส้นใยเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอยู่มาก เพื่อปรับสภาพของเนื้อยางพาราให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้น จะได้บอร์ดติดประกาศที่มีความทนทาน ใช้งานได้ในระยะเวลานาน และความมียืดหยุ่นสูงได้