การใช้ไลเคนเป็นดัชนีวัดสภาพอากาศบริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัญชุนันท์ ยี่สิ้น, สัณหณัฐ มั่นคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายฝน สิทธิมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดำเนินการโดยการแบ่งเขตพื้นที่การสำรวจออกเป็น 3 พื้นที่ คือ เขตชุมชน, เขตพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านและเขตป่าโดยสำรวจพื้นที่ละ 3 จุดสำรวจและแบ่งช่วงการสำรวจเป็น 3 ช่วง คือ ฤดูร้อน รอยต่อระหว่างฤดูร้อน-ฤดูฝน เเละฤดูฝน แล้วทำการศึกษาชนิดไลเคนที่พบแล้วจำแนกเป็นกลุ่มตามความทนทานต่อมลภาวะ พร้อมกับสำรวจปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิ, เส้นรอบวงต้นไม้ที่สำรวจ, ความเข้มแสงและปริมาณน้ำฝนโดยการขอข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ให้เห็นความสัมพันธ์ของไลเคนกับสภาพแวดล้อมและใช้เป็นดัชนีชี้วัดสภาพอากาศของพื้นที่บริเวณหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส