การเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยโดยใช้สูตรแบบใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร พรหมวงศ์, ณัฐริกา ตั๋นคำ, จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร ธิดาเรือง, จินตนา แสนงาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาเนื้อหาสถิติเบื้องต้นให้มีความกระจ่างยิ่งขึ้น จากนั้นทำการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ขึ้นคือการหาสูตรส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย

ในการดำเนินการคณะผู้จัดทำได้ทำการประชุมระดมความคิดประกอบกับใช้สมบัติบางประการทางสถิติเบื้องต้น แล้วเริ่มต้นทำการกำหนดตัวแปรเพิ่มเติม จากนั้นทำการหาสูตรและพิสูจน์คำตอบที่ได้

ผลการศึกษาข้างต้นพบว่าสามารถทำได้จริง

การใช้สูตรใหม่ในการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ใช้เวลาคำนวณน้อยกว่าการใช้สูตรเดิมเฉลี่ย 48.46 เปอร์เซ็นต์

การใช้สูตรใหม่ในการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ใช้เวลาคำนวณน้อยกว่าการใช้สูตรเดิมเฉลี่ย 20.56 เปอร์เซ็นต์