การศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเน่าคออ้อยด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลพรรณ ทิพย์มะณี, ปานตะวัน ศรีสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในช่วงฤดูฝนเกษตรกรไร่อ้อยจะพบกับปัญหาโรคเน่าคออ้อยที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถติดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้โดยมีน้ำฝนเป็นตัวนำพา และเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งการใช้สารเคมีจะทำให้เกิดสารตกค้่งในผลผลิตและก่อผลเสียต่อผู้บริโภค ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia cavorotora ด้วยสารสกัดจากพืช ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ก่อสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยการนำพืชตัวอย่าง 3 ชนิด คือ ใบฝรั่ง เปลือกทับทิม และใบชะมวงมาทำการสกัด จากนั้นจะทำการทดสอบการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora ด้วยวิธี paper disc agar diffusion การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สารสกัดจากพืชควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora และการใช้สารสกัดจากพืชแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย