การศึกษาทฤษฎี Viviani’s เพื่อนำมาพิสูจน์ Heron‘s formula

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรทัต อินธิโส, อัครวัฒน์ ม่วงคำหมื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิระภา พิมพะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาViviani's เพื่อนำมาพิสูจน์ Heron's formula