การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นจากแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยมดแดง,เส้นใยแมงมุมและเส้นใยไหมจากรังไหมเหลือทิ้งด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งเคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ อภัยโส, สุดขอบฟ้า บุญทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นจากแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยมดแดง,เส้นใยแมงมุมและเส้นใยไหมจากรังไหมเหลือทิ้งด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งเคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของเส้นใยรังมดแดง,เส้นใยแมงมุมและเส้นใยไหมจากรังไหมเหลือใช้ 2.เพื่อศึกษาโพลิเมอร์ที่เหมาะสมต่อการสร้างเส้นใยอิเล็กโตรสปัน 3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยมดแดง,แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยแมงมุมและแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยไหมจากรังไหมเหลือทิ้ง 4.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของแผ่นกรองอากาศที่มีการ เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยแบ่งการทดลองแบ่งกระบวนการทำงานเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะกายภาพของเส้นใยมดแดง เส้นใยรังแมงมุม และเส้นใยไหมต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างเส้นใยในเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศในการดักจับฝุ่น ของแผ่นกรองอากาศทั้ง 3 แบบ ( เส้นใยจากรังมดแดง, เส้นใยรังแมงมุม , เส้นใยจากรังไหม ) ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยที่ได้จากขั้นตอนที่3 เคลือบด้วยไทเทเนียมกับไม่เคลือบไทเทเนียม