การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus mutans ที่ก่อให้เกิดฟันผุจาก สารสกัดใบยูคาลิปตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญธารา จันทร์บุญเรือง, ขวัญฤดี ไชยเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus mutans ของสารสกัดใบยูคาลิปตัสโดยการใช้ตัวสกัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ำ,เอทานอล และเมทานอล วิเคราะห์โดยวิธี Agar well diffusion คือการวัดเส้นผ่านศูนย์บริเวณที่สารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หรือบริเวณ Inhibition zone โดยเวอร์เนียคาลิปเปอร์