องค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากหอยกันอ่าวปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิฟาติมา หะยีสะแม, พัทธนันท์ แม่ลิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิติมา สุวรรณมาลา, อมมี เบญจมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากหอยกัน Polymesoda sp. ซึ่งเป็นหอยสองฝาที่อาศัยอยู่ในน้ำกร่อยและน้ำจืด พบแพร่กระจายทั่วไปในป่าชายเลน สามารถพบได้ในอ่าวปัตตานี อ่าวปัตตานีถือเป็นพื้นที่แห่งชีวิตที่สำคัญของคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีหอยธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงหอยกัน สายพันธุ์ที่พบได้ในบริเวณอ่าวปัตตานีคือ Polymesoda erosa และ Polymesoda expansa หอยกันสามารถใช้ประโยชน์โดยการใช้เนื้อเป็นอาหาร แต่หอยกันไม่ได้รับความนิยมเท่ากับหอยชนิดอื่นเนื่องจากหอยกันเป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทําให้หอยกันมีราคาที่ถูก

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อหอยกัน

  1. ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเนื้อหอยกัน

  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหอยกัน

งานวิจัยนี้วางแผนการทดลองโดยการศึกษาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีการ proximate analysis ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTSassay และวิเคราะห์แร่ธาตุในตัวอย่างอาหารโดยใช้วิธีการ AAS จากนั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยกัน Polymesoda sp.โดยการนำหอยกันมาพัฒนาเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เพื่อยืดอายุให้กับอาหาร