สีกันซึมและต้านเชื้อราจากน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ราฟเฟล นิยมเดชา, นันทัชพร สุดใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบิล หะยีมะแซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีความสนใจพัฒนาสีกันซึมและต้านเชื้อราจากนํ้ายางพาราโดยใช้สารยึดเกาะจากน้ำยางพารากับอะคริลิกอิมัลชัน ให้มีความสามารถในการป้องกันการรั่วซึม ป้องกันการเกิดเชื้อราที่มีสาเหตุมาจากความชื้น หรือปัญหาน้ำรั่วซึม และมีประสิทธิภาพการใช้งานของสีกันซึมที่ดีกว่าหรือเทียบเท่าสีกันซึมทางการค้าที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันตามท้องตลาด โดยเป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2321-2549 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สีในโครงการฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) เพื่อตอบโจทย์สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาถึง การลดปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) ณ จุดใช้งาน การจำกัดปริมาณโลหะหนักในสีที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อน และการไม่ใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิต เป็นต้น เพื่อคำนึงถึงคุณภาพการใช้งาน ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้บริโภค และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพาราโดยเพิ่มช่องทางในการแปรรูปในอุตสาหกรรมสีมากขึ้น