การพัฒนาแผ่นพลาสติกชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากซังข้าวโพดที่เติมแต่งด้วยกลีเซอรอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ พลนาจร, จิตนิพัฒน์ พ่วงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ทำการสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลจากซังข้าวโพดแห้ง โดยนำซังข้าวโพดแห้งสำเร็จรูปจาก Giant Cob จัดจำหน่ายโดยบริษัทนิพพาน อินเตอร์คร็อพ จำกัด จังหวัดลพบุรี มาผ่านกระบวนการปรับสภาพผิวด้วยด่าง เพื่อกำจัดลิกนิน ได้เป็นเซลลูโลส (CE) และผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกเพื่อให้ได้เซลลูโลสนาโนคริสตัล (CNCs) ซึ่งนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR ได้องค์ประกอบทางเคมีของซังข้าวโพดจากการรายงานของ Garadimani et al (2015) ประกอบด้วย เถ้า ลิกนิน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สัดส่วน 1.33%, 35.2%, 41.5%, 13.0% และ 8.97% ตามลำดับ

ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิต PLA/CE และ PLA/CNCs อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดสอบแรงดึงและแรงอัด การซึมผ่านของไอน้ำ และการทดสอบการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มคอมโพสิตด้วยกระบวนการฝังดิน เป็นระยะเวลา 3, 9, 15, 30 และ 45 วัน