การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วย AI Application ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภควดี เถาวันนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย

อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับระบบ AI Application ในสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากสารสกัดธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ร่วมกับแอพลิเคชั่นในระบบ AI เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียมด้วยวิธีการที่พัฒนาขึ้นกับวิธีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการนำวิธีการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับแอพลิเคชั่นในระบบ AI เป็นการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง การดำเนินงานเริ่มต้นโดยการ ทำการทดลองสืบค้นหา อินดิเครเตอร์จากธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการเกิดปฏิกิริยา และเปลี่ยนสี ถ้าปริมาณแอมโมเนียในน้ำ แตกต่างกัน พัฒนาให้เป็นวิธีการตรวจวัดแอมโมเนียในบ่อน้ำสัตว์เลี้ยง โดยใช้อินดิเครเตอร์ที่สกัดจาก พืช ธรรมชาติและพัฒนาเป็น AI Application เพื่อให้เกษตรกรใช้ได้ง่ายใน สมาร์ทโฟน เพียงแค่เกษตรกร หยดอินดิเครเตอร์ลงในน้ำ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนสี แล้วถ่ายภาพ นำเข้าระบบ AI Aplication ในสมาร์ทโฟน เพื่อให้ประมวลผลออกมาเป็น ปริมาณแอมโมเนีย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะเป็นการตรวจสอบที่แม่นยำอีกวิธีหนึ่ง และอินดิเคเตอร์ สามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง เกษตรกร ทั่วไปจะสามารถทำการทดลองเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือวัด และชุดทดสอบที่มีราคาสูง เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเกษตรกรผู้ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ