การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากสารสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกดนัย มหานิยม, ชุติกาญจน์ นาเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญ เถาวันนี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับชุดโมดูลตรวจสอบค่าสี ในการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้เป็นอินดิเคเตอร์

ทำการทดลองศึกษาประสิทธิภาพในการ ตรวจวัดปริมาณตะกั่วในแหล่งน้ำด้วยอินดิเครเตอร์จากธรรมชาติที่สกัดขึ้น แล้วพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์อย่างง่ายในการจำแนกสีจากอินดิเคตอร์ ด้วยโมดูลตรวจสอบค่าสี จาก Arduino

จากนั้นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับชาวบ้าน พร้อมประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาประสิทธิภาพ

ในการตรวจวัดปริมาณโลหะตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากสารสกัดธรรมชาติพบว่า เมื่อเปรียบเทียบโทนสี

จากสารสกัดอินดิเครเตอร์ระหว่างดอกกระเจี๊ยบแดง กะหล่ำปลีม่วง และอัญชัน สารสกัดจากอัญชันจะให้โทนสี

ที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด เมื่อศึกษาสารสกัดอินดิเครเตอร์จากดอกอัญชันที่ใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน พบว่า สารสกัดจากอัญชันที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะให้โทนสีที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด โดยสารสกัดจากอัญชันที่ใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำกับอัญชัน ในอัตราส่วน 20g : 50ml

จะให้โทนสีที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด จากการศึกษาทดลองวัดค่าสีจากสารละลายตะกั่วที่มีค่าความเข้มข้นที่มากขึ้น พบว่า ค่าเฉดสีที่ได้จะเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถโปรแกรมให้อุปกรณ์วิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำที่มีสารตะกั่วในปริมาณต่างๆ ได้ และจากการนำเอาอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทำการทดลองตรวจสอบแหล่งน้ำตัวอย่างที่สุ่มมา เปรียบเทียบกับการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Spectophotometer พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 5.671 และจากการศึกษาความพึงพอใจของการนำวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับชุดโมดูลตรวจสอบค่าสี ซึ่งได้นำนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้

กับกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี พร้อมสัมภาษณ์และประเมินความพึงพอใจ พบว่า สำหรับชาวบ้านแล้วยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานซับซ้อนอยู่สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน แต่สำหรับประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานและในวัยการศึกษา จะให้ความคิดเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และสามารถบอกได้ว่าแหล่งน้ำที่นำมาใช้งานมีสารปนเปื้อนหรือไม่

คำสำคัญ เซ็นเซอร์ตรวจสอบค่าสี, อินดิเคเตอร์จาก งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับชุดโมดูลตรวจสอบค่าสี ในการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่จัดทำสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้เป็นอินดิเคเตอร์

ทำการทดลองศึกษาประสิทธิภาพในการ ตรวจวัดปริมาณตะกั่วในแหล่งน้ำด้วยอินดิเครเตอร์จากธรรมชาติที่สกัดขึ้น แล้วพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์อย่างง่ายในการจำแนกสีจากอินดิเคตอร์ ด้วยโมดูลตรวจสอบค่าสี จาก Arduino

จากนั้นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับชาวบ้าน พร้อมประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาประสิทธิภาพ

ในการตรวจวัดปริมาณโลหะตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากสารสกัดธรรมชาติพบว่า เมื่อเปรียบเทียบโทนสี

จากสารสกัดอินดิเครเตอร์ระหว่างดอกกระเจี๊ยบแดง กะหล่ำปลีม่วง และอัญชัน สารสกัดจากอัญชันจะให้โทนสี

ที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด เมื่อศึกษาสารสกัดอินดิเครเตอร์จากดอกอัญชันที่ใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน พบว่า สารสกัดจากอัญชันที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจะให้โทนสีที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด โดยสารสกัดจากอัญชันที่ใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำกับอัญชัน ในอัตราส่วน 20g : 50ml

จะให้โทนสีที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำที่ชัดเจนที่สุด จากการศึกษาทดลองวัดค่าสีจากสารละลายตะกั่วที่มีค่าความเข้มข้นที่มากขึ้น พบว่า ค่าเฉดสีที่ได้จะเปลี่ยนไป ซึ่งสามารถโปรแกรมให้อุปกรณ์วิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำที่มีสารตะกั่วในปริมาณต่างๆ ได้ และจากการนำเอาอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทำการทดลองตรวจสอบแหล่งน้ำตัวอย่างที่สุ่มมา เปรียบเทียบกับการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Spectophotometer พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 5.671 และจากการศึกษาความพึงพอใจของการนำวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติร่วมกับชุดโมดูลตรวจสอบค่าสี ซึ่งได้นำนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้

กับกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี พร้อมสัมภาษณ์และประเมินความพึงพอใจ พบว่า สำหรับชาวบ้านแล้วยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานซับซ้อนอยู่สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน แต่สำหรับประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานและในวัยการศึกษา จะให้ความคิดเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และสามารถบอกได้ว่าแหล่งน้ำที่นำมาใช้งานมีสารปนเปื้อนหรือไม่

คำสำคัญ เซ็นเซอร์ตรวจสอบค่าสี, อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ