โครงงานกล้องแสกนใบหน้าตรวจจับผู้บุกรุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราเทพ แก่นแก้ว, ภัค เทพาสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพงษ์ เจริญสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องกล้องสแกนใบหน้าตรวจจับผู้บุกรุก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงาน ของ Kid Bright การเขียนโปรแกรมด้วย Block-structured Programming การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และ การอ่านค่า กล้อง ต่าง ๆ ได้ถูกต้องและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถสแกนใบหน้าของบุคคลซึ่งสามารถแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ใช้ได้ โดยออกแบบและประกอบโครงสร้างชิ้นงานกับอุปกรณ์กล้อง จากนั้นเขียนชุดคำสั่งให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไปคือ เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่แชร์ Wifi และทดสอบระยะห่างช่วงระยะ เมตร ระหว่างอุปกรณ์กับมนุษย์ ผลการทดสอบพบว่า กล้อง สามารถตรวจจับได้ในระยะ 0-150 เซนติเมตร และจากการศึกษาค่าความเข้มของแสง โดยอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน ระหว่างจุดที่สว่างและจุดที่มืด พบว่า ค่าความเข้มของแสงมีผลต่อการทำงานของ กล้อง จากนั้นนำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาทำการศึกษาความแตกต่างของโปรแกรมที่มีผลต่อการทำงานทั้งหมดของระบบ ผลการศึกษาพบว่า มการปรบปรงและแกไขปญหาของการเขยนโคดลงในอปกรณทงหมด 3 แบบ และพบวาในแบบท 3 สามารถทำงานไดอยางมประสทธภาพ และใชงานไดดมากทสด

คำสำคญ : สแกน ผบกรก Block-structured Programming