โครงงานวิจัยสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางเพื่อฆ่าเชื้อ Staphylococcus Aureus ในแผลติดเชื้อ และนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมานบาดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชกุน โยธี, จิรทีปต์ กูลณรงค์, อิซดีฮาร มุขยวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สริลลา เจริญมิตรมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การวิจัยการสกัดแทนนินจากใบหูกวางเพื่อฆ่าเชื้อ Staphylococcus Aureus ในบาดแผลที่ติดเชื้อและนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมานแผลโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การวิจัยการสกัดแทนนินจากใบหูกวางเพื่อฆ่าเชื้อ Staphylococcus Aureus ในบาดแผลที่ติดเชื้อ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางมายับยั้งการเจริณเติบโตและลดปริมาณของแบททีเรีย Staphylococcus Aureus ที่เกิดขึ้นในบาดแผลที่ติดเชื้อ โดยทำการทดลองสกัดสารแทนนินจากใบหูกวาง 2 การทดลอง ชุดที่ 1 สกัดโดยการนำใบหูกวางที่ตากจนแห้งสะนิดมาแช่ลงไปในน้ำเปล่าสะอาด ชุดที่ 2 สกัดโดยการนำใบหูกวางที่ตากจนแห้งสะนิดมาแช่ลงในน้ำเดือด และวัดปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดสารแทนนินจากทั้ง 2 ชุดการทดลอง ต่อจากนั้นนำสารแทนนินที่สกัดได้มาเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริณเติบโตและศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณของแบททีเรีย Staphylococcus Aureus

เมื่อทำการทดลองเสร็จนำผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาและสมานบาดแผลที่ติดเชื้อจากแบททีเรีย Staphylococcus Aureus ให้หายได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ้งได้จากการสกัดสารแทนนินในหูกวาง