การศึกษาเปรียบเทียบไคโตซานจากเห็ดพื้นเมืองและจากเห็ดเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลิตโปรตีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมทิกา นิยกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรีพร เชื้อกุณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาทดลองเพื่อนำไคโตซานมาประยุกต์ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตในต้นอ่อนทานตะวัน โดยการสกัดแยกไคโตซานจากเห็ดนางฟ้าและเห็ดกระด้าง ซึ่งสามารถแยกไคโตซานกึ่งบริสุทธิ์ได้ 0.104% และ 0.11375% ตามลำดับ โดยเมื่อนำสารละลายหล่านี้ไปทดสอบกับต้นอ่อนทานตะวันเป็นเวลา 12 วัน พบว่าไคโตซานจากเห็ดนางฟ้ามีผลต่ออัตราการงอกที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 1.05-1.27 เท่า ของชุดที่ใช้ไคโตซานจากเห็ดกระด้าง และคิดเป็น 1.29-1.36 เท่าของชุดควบคุม มีผลต่อความยาวลำต้นที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 1-1.47 เท่า ของชุดที่ใช้ไคโตซานจากเห็ดกระด้าง และคิดเป็น 1.01-1.47 เท่าของชุดควบคุม และมีผลต่อความยาวใบที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 1-1.2 เท่า ของชุดที่ใช้ไคโตซานจากเห็ดกระด้าง และคิดเป็น 1.02-1.85 เท่าของชุดควบคุม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไคโตซานสามารถนำมากระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตได้จริง ทำให้เห็นแนวทางในการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาพัฒนาผลผลิตทางด้านเกษตร และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำสารกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมาใช้เพื่อการส่งเสริมพืชผลิตโปรตีน ทำให้เป็นการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและพัฒนาการเกษตรของประเทศไปในคราวเดียว