การวินิจฉัยโรคทางตาเบื้องต้นจากภาพจอประสาทตาโดยอาศัย image processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติภา สิมตะมะ, พิชญาพร นามมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคทางตาเป็นโรคที่มีความร้ายแรงและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความบกพร่องทางการมองเห็น ในปี ค.ศ.2023 องค์การอนามัยโลกได้มีการประมาณการว่าประชากรกว่า 1,000 ล้านคนมีความบกพร่องทางการมองเห็นที่สามารถป้องกันได้หรือยังไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที โดยโรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคต้อกระจก ภาวะสายตาผิดปกติ โรคต้อหิน เป็นต้น โรคทางตานั้นมีสาเหตุและวิธีรักษาที่ซับซ้อน การวินิจฉัยโรคทางตาจึงต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทาง หรือ จักษุแพทย์ ซึ่งมีการตรวจหลายวิธีด้วยกัน เช่น การตรวจตาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จากนั้นทำการวินิจฉัยจากภาพจอประสาทตานั้น โดยวิเคราะห์หลายๆองค์ประกอบด้วยกัน เช่น ลักษณะจุดกึ่งกลางตา อัตราส่วนของ cups และ disc ที่ขั้วประสาทตา โครงสร้างของหลอดเลือด ความคดเคี้ยวของหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม ตาเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน การวิเคราะห์ภาพจอประสาทตาโดยตาเปล่าของมนุษย์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นไปได้ยากและต้องอาศัยความชำนาญ นอกจากนี้จำนวนจักษุแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นไม่ได้มีจำนวนมากนัก ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการสื่อสาร การตรวจ และการวินิจฉัยโรค จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงคิดนำเทคโนโลยีอย่าง image processing มาช่วยในการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตาเพื่อวินิจฉัยโรคทางตาเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคทางตา

Eye disease is a serious disease and the main cause of vision impairment. In 2023, the World Health Organization (WHO) estimates that over 1 billion people have preventable vision impairment. The most common diseases include cataracts, refractive errors, glaucoma, etc. Eye diseases have complex causes and treatment methods, therefore requiring diagnosis by professional doctors or ophthalmologists. For example, using fundus photography to take a picture of the retina and then diagnosis by analyzing multiple factors from the picture such as the structure of the fovea, the ratio of cup and disc, retinal vascular structure, and retinal vascular tortuosity.However, the eye is a complex and delicate organ. Analyzing retinal images using only the human naked eye is therefore difficult and requires expertise. Moreover, the number of ophthalmologists in each hospital is not very large. This may cause delays in communication, diagnosis, and treatment. Based on the above problems, Our team put forward some technologies such as image processing to assist retinal image analysis to make a preliminary diagnosis of eye diseases, so as to facilitate medical staff to improve the accuracy and rapidity of eye disease diagnosis.