การวินิจฉัยโรคปอดบวมโดยใช้ภาพ X-ray ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คิรากร วิทยาวัฒนกุล, รัญชน์ จันทเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบภาพที่ได้จากการ X-ray ว่ามีลักษณะของโรคปอดบวมหรือไม่ ดังนั้นโครงงานนี้