การศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่ผสมโปรตีนไฟโบรอินจากรังไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเดช ศรีเที่ยง, ชนิกานต์ ไชโยกาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพร แสนสุรินทร์, ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันวัสดุปิดแผลในรูปแบบไฮโดรเจลยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในไทย ผู้จัดทำจึงสนใจการพัฒนาวัสดุปิดแผลในรูปแบบไฮโดรเจล โดยการเติมโปรตีนไฟโบรอินจากรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไฮโดรเจล โครงงานนี้ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารเชื่อมขวางที่เหมาะสมของการขึ้นรูปไฮโดรเจลและเพื่อเปรียบเทียบสมบัติของไฮโดรเจลที่ผสมโปรตีนไฟโบรอินจากรังไหมกับไฮโดรเจลที่ไม่ผสมโปรตีนไฟโบรอิน สำหรับเป็นวัสดุปิดแผล โดยทำการขึ้นรูปไฮโดรเจล จากเจลาติน โซเดียมอัลจิเนต และกลีเซอรอล โดยใช้แคลเซียมคลอไรด์เป็นสารเชื่อมขวาง ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 1 , 2 และ 3 โดยมวลต่อปริมาตร จากนั้นทำการทดสอบสมบัติเชิงกล ปริมาณน้ำที่สมดุลและอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ พบว่าไฮโดรเจลที่มีสารเชื่อมขวางความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร มีสมบัติเชิงกลดีที่สุด ค่าปริมาณน้ำที่สมดุลดีที่สุด มีค่าร้อยละ 91.25 และอัตราการซึมผ่านของไอน้ำมีค่า 39.40 กรัมต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนำไฮโดรเจลที่มีสารเชื่อมขวางความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร มาผสมโปรตีนไฟโบรอินจากรังไหมความเข้มข้นร้อยละ 1 , 3 และ 5 โดยมวลต่อปริมาตร และทำการทดสอบสมบัติเชิงกล ปริมาณน้ำที่สมดุลและอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ เมื่อเปรียบเทียบผลกับไฮโดรเจลที่ไม่ผสมโปรตีนไฟโบรอิน พบว่าไฮโดรเจลที่ผสมโปรตีนไฟโบรอินความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร มีสมบัติเชิงกลดีที่สุด โดยมีค่าความยืดหยุ่นและค่าความเครียด เท่ากับ ร้อยละ 166.62 และ 1.09 เมกะปาสคาล ตามลำดับ ค่าปริมาณน้ำที่สมดุลร้อยละ 77.77 และค่าอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ 24.75 กรัมต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง