การศึกษาการเปลี่ยนของเสียจากระบบดักไขมันให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดละลายช้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภินดา สุราฤทธิ์, เบญจมาศ พิมพ์จ่อง, ศาตร์ตราวุธ โพธิ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองดี ไชยจันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะกากไขมันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่เกิดจากหลายแหล่งที่มา เช่น ร้านอาหาร โรงอาหาร และบ้านเรือน เป็นต้น ขยะกากไขมันเป็นต้นเหตุของการอุดตันท่อ ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ และสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนของเสียจากระบบดักไขมันไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ละลายช้า การศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่หนึ่งจะศึกษาเปรียบเทียบ ค่าความชื้น, ค่า pH, ปริมาณน้ำมันและไขมันของของเสียจากระบบดักไขมัน ระยะที่สองจะศึกษาเปรียบค่า ค่าความชื้น, ค่า pH, ปริมาณสารอาหารหลัก (NPK), ปริมาณอินทรีย์วัตถุ, ร้อยละผลได้ของปุ๋ยหมักจากกากไขมันร่วมกับสารเพิ่มปริมาณ ได้แก่ 1) กากไขมัน กลีเซอรอลและมูลโค 2) กากไขมัน กลีเซอรอลและผักตบชวา และ 3) กากไขมัน กลีเซอรอลและเศษผัก ระยะที่สามจะศึกษาเปรียบเทียบ ความสูงของต้นพืช, ค่าความชื้น, ค่า pH ในดิน, ค่า pH ในน้ำใต้ดิน, ปริมาณสารอาหารหลัก (NPK) ในดิน, ปริมาณสารอาหารหลัก (NPK) ในน้ำใต้ดิน, ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน, เนื้อดิน จากการใช้ปุ๋ยหมักจากกากไขมันและใช้ปุ๋ยหมักที่ไม่ใช้กากไขมัน ผลการศึกษานี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีการจัดการของเสียจากระบบดักไขมัน หากโครงงานนี้ประสบความสำเร็จอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการเปลี่ยนของเสียจากระบบดักไขมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่