การพัฒนาแผ่นฝ้ากันความร้อนจากยิปซั่มต้นธูปฤๅษีโดยศึกษาสัมประสิทธิ์การนำความนำร้อนและผลต่างอุณหภูมิทั้งสองด้านของแผ่นฝ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิตตรา เกินจันทร์, ณัฎฐญา ลารคร, กนกวรรณ สมจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพล แสนมิตร, พัฒนวงศ์ ดอกไม้

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแผ่นฝ้ากันความร้อนจากยิปซั่มต้นธูปฤๅษีโดยศึกษาสัมประสิทธิ์การนำความนำร้อนและผลต่างอุณหภูมิทั้งสองด้านของแผ่นฝ้า