การพัฒนาเจลในรูปแบบไมโครอิมัลชันจากสารสกัดหยาบ Flavonoids จากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Aspergillus niger ที่ก่อโรคเชื้อราที่เล็บในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา สุขแก้ว, ชญากาญจน์ แก้วมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Onychomycosis มีสาเหตุการเกิดส่วนใหญ่มาจากเชื้อรากลุ่ม Dermatophytes แต่บางครั้งอาจเกิดจากเชื้อรากลุ่ม Nondermatophytic รวมถึง Aspergillus spp. ซึ่งถือเป็นเชื้อรา Saprophytic โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นเชื้อราที่ถูกละเลย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการที่เพิ่มจำนวนกรณีของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่พบได้จากผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย กรณีโรคเชื้อราที่เล็บเกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger เป็นสาเหตุของโรคเชื้อราที่เล็บเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก โครงงานนี้จึงให้ความสนใจในการพัฒนาเจลในรูปแบบไมโครอิมัลชันจากสารสกัดหยาบ Flavonoids จากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Aspergillus niger ที่ก่อโรคเชื้อราที่เล็บในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีการศึกษาอัตราส่วนของเจลในปริมาณต่างๆ ประกอบด้วยวัฏภาคไมโครอิมัลชัน Ethanol และ Propylene Glycol : tea tree oil : water ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ 6 : 3 : 1 ประกอบกับสารสกัดหยาบจำนวน 10% ซึ่งให้ลักษณะของเนื้อของเจลใส ความหนืดปานกลาง การศึกษาอัตราที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ พบว่า ระดับความเข้มสีจะเพิ่มเป็นอย่างมากในอัตราส่วนที่มีปริมาณสารสกัดหยาบ Flavonoids มาก นอกจากนี้ยังมีผลต่อค่า pH การศึกษาขอบเขตการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ พบว่า มีขอบเขตการยับยั้งการเจริญมากที่สุดอยู่ที่ 15.40±0.45 จากการศึกษาสามารถคาดการณ์ได้ว่าปริมาณอัตราส่วนของสารสกัดหยาบ Flavonoids ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี-กายภาพ กลิ่นและสี รวมถึงคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยจากการศึกษาข้างต้นทำให้ทราบว่าการผลิตผลิตภัณฑ์เจลจากเปลือกกล้วยด้วยกระบวนการข้างต้นเหมาะสมสำหรับการใช้เป็นเจลรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger จำเพาะโรค Onychomycosis