การพัฒนาเครื่องอัดภาชนะสำหรับการอัดวัสดุธรรมชาติ โดยใช้หลักการคาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธีมนต์ มาน้อย, วรัชยา แก่นเงินตรา, วิมลสิริ ตันกร๊วด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากหลักการคานประเภทที่ 2 ในการทำเครื่องอัดภาชนะ การเลือกใช้ใบของพืชที่มีเส้นใยสูงเพื่อความแข็งแรงของภาชนะ มีการใช้กาวในการเชื่อมภาชนะจาก biopolymer โดยใช้จากแป้งถั่วเขียว ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภาชนะสำหรับใส่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การออกแบบเครื่องอัดภาชนะจากการนำหลักการคานประเภทที่2 มาประยุกต์ใช้

  2. การสร้างเครื่องอัดภาชนะให้ได้รูปแบบตามที่ออกแบบไว้

  3. การคัดเลือกใบไม้ที่มีเส้นใยมาก และมีคุณสมบัติทนต่อความร้อน

  4. การทดลองอัดภาชนะกับเครื่องอัด

  5. สังเกตและบันทึกผล