แผ่นซับเสียงเส้นใยธรรมชาติจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลนุช แก้วมณี, ญาณิศา นวลนิศาชล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, ชินะ เพ็ญชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซังข้าวโพดเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร คุณสมบัติเด่นคือมีความชื้นต่ำและมีเส้นใยที่แข็งแรงซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับการนำซังข้าวโพดมาพัฒนาเป็นแผ่นซับเสียง การทดลองได้นำซังข้าวโพดที่บดหยาบ มาแบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง โดยนำไปผสมกับวัสดุประสาน 2 ชนิด ได้แก่ กาวยางและแป้งมัน แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นขนาด 30 ซ.ม. X 30 ซ.ม.หนา 2 ซ.ม. จากนั้นนำไปทดสอบการดูดซับเสียงและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงระหว่างแผ่นซับเสียงที่ผสมซังข้าวโพดและกาวยางและแผ่นซับเสียงที่ผสมซังข้าวโพดและกาวยาง ผลการทดลองพบว่าแผ่นซับเสียงที่ผสมซังข้าวโพดและแป้งมัน ในอัตราส่วน 5 : 1 (ซังข้าวโพด:แป้งมัน) มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงได้ดีที่สุด