ศึกษาแบบจำลองรูปร่างปีกเครื่องบินที่เหมาะสมของเครื่องบินเชิงพาณิช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องศิษฐ์ ปรีชา, ฑวัต ทวีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องบินเป็นพาหนะที่สร้างความสะดวกเป็นอย่างมาก โดยปีกเครื่องบินมีหลากหลายรูปเเบบ ซึ่งมีการอาศัยกลไกของเเรงยก (lift force)ที่เกิดจากผลต่างของระยะทางเเละความดันของปีกส่วนบนเเละปีกส่วนล่าง ซึ่งลมที่เข้ามานั้นมีความเร็วที่สูงมากเเละเมื่อเคลื่อนที่ผ่านที่ปีกส่วนบนเเละปีกส่วนล่างที่มีระยะทางต่างกัน จึงทำให้เกิดความต่างของความดันจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน จึงทำให้เครื่องบินสามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะปีกเครื่องบินที่ส่งผลต่อแรงยก 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะของปีกด้านข้างที่ส่งผลต่อแรงยก