เครื่องแยกขยะโดยใช้เทคนิค image Processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธนาตย์ สังกา, ภูมิรพี ศรีอ่อนจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการพัฒนาระบบระบบเช่นระบบของSmart Phone มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมี Application Line ออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันทำให้มนุษย์สามารถสร้าง และควบคุมอุปกรณ์ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆได้สะดวกและรวดเร็ว เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันและกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเครือข่ายในลักษณะนี้เรียกว่าThe Internet of Things หรือเรียกย่อ ๆ ว่า IOT

โครงงานเครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน ทางคณะผู้จัดทำได้ทดลองสร้างเครื่องแยกขยะในรูปแบบต่างๆรวมถึงการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบระบบควบคุมการแยกขยะอัตโนมัติซึ่งมีตู้ควบคุมระบบถังขยะซึ่งสามารถเปิด –ปิดระบบอัตโนมัติ