การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของน้ำที่มีผลต่อการกระจายตัวและมวลชีวภาพของลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex sp.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ภานุมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของน้ำที่มีผลต่อการกระจายตัวและมวลชีวภาพของลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex sp.) มุ่งศึกษาปัจจัยของน้ำ(โดยผู้พัฒนานิยามปัจจัยต่างๆนั้นว่า คุณภาพทางกายภาพของน้ำ )ที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากรลูกน้ำยุงรำคาญและมวลชีวภาพของลูกน้ำยุงรำคาญหรือยุงบ้านเพื่อให้ได้น้ำที่มีลักษณะเหาะสมต่อการเลี้ยงลูกน้ำมากที่สุด(ทำให้ลูกน้ำมีมวลชีวภาพสูงสุด) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มลูกน้ำหรือผลิตอาหารสำหรับปลาโดยแบ่งเป็นสองตอน ตอนที่1 ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพของน้ำในแหล่งธรรมชาติที่มีผลต่อความหนาแน่นของลูกน้ำยุงรำคาญ โดยสำหรวจแหล่งน้ำในธรรมชาติที่ว่าคุณภาพน้ำแบบใดมีลูกน้ำยุงรำคาญมากที่สุด ตอนที่2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพของน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกน้ำยุงรำคาญ โดยใช้คุณสมบัติที่คุณภาพน้ำที่แตกต่างกันเพื่อวัดว่าลักษณะน้ำแบบใดทำให้มวลชีวภาพมากที่สุดในเวลา 7วัน