การศึกษาคุณภาพน้ำที่ส่งผลต่อความชุกชุมของลูกน้ำยุงในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวัฒน์ วิชามุข, นรารักษ์ พลซื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงเป็นสัตว์ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก มีทั้งแมลงที่สวยงามมีประโยชน์เช่น ผีเสื้อแมลงปอ แมลงที่เป็นอาหาร เช่น ตั๊กแตน จิ้งหรีด แมลงดานา แต่แมลงที่ทุกคนรู้จักกันดีและ เป็นสัตว์ปีกที่พบได้ทุกหนทุกแห่ง คือ ยุง

โลกมียุงกว่า 4,000 ชนิด และยุงบางชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์และยุงมีทั้งเพศผู้และเพศเมียสามารถอยู่รอดได้เพียงกินน้ำหวานจากเกษรดอกไม้แต่ยุงเพศเมียยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์เพื่อการเจริญเติบโตของไข่ยุงและได้รับพลังงาน ยุงในประเทศไทยมีอยู่ 4 สายพันธุ์ คือ ยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ และยุงรำคาญ

ในปัจจุบันมียุงมีจำนวนมากขึ้น จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรค จึงต้องมีการควบคุมประชากรยุงที่มีอยู่มากให้มีประชากรลดลงเพื่อลดผลเสี่ยงที่จะเป็นยุงพาหะนำโรค

สัตว์น้ำจำเป็นต้องอาศัยในการดำรงชีวิต คุณสมบัติน้ำจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและที่ตั้งต่างกัน เช่น แม่น้ำ ลำธารคลอง จะมีคุณสมบัติของน้ำแตกต่างจาก หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่งรวมถึงบาดาลที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากแหล่งน้ำผิวดินอื่นๆ การตรวจวัดคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่เกี่ยวกับน้ำที่เป็นที่อาศัยของลูกน้ำว่ามีผลต่อประชากรลูกน้ำหรือไม่ และจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติของน้ำในพื้นที่ทดลองโดยการสำรวจแหล่งน้ำที่มีการอาศัยของลูกน้ำและแยกสายพันธุ์ลูกน้ำแล้วเก็บข้อมูลของน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของลูกน้ำเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ในการเปรียบเทียบต่างๆ เช่น ชนิดของน้ำ,ค่าความขุ่นความโปรงแสง,แอมโมเนียรวม,อุณหภูมิ,ค่าความเค็ม,ค่าความเป็นกรด-ด่าง,ความนำไฟฟ้าฟ้าและค่าการละลายของออกซิเจน เพื่อเป็นข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยุงในการต่อไป