การศึกษาความเข้มแสงที่มีผลต่อปริมาณโปรตีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไข่ผำ (Wolffia arrhiza (L) Wimm.)เพื่อพัฒนาเป็นโปรตีนทางเลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคจิรา คำมุงคุณ, อัญรัตน์ ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความเข้มแสงที่มีผลต่อปริมาณโปรตีนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไขผำ (Wolffia arrhiza (L) Wimm.) โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 1)วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วย Kjeldahl method 2) ผลศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Assay ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ของไข่ผำ