ถุงมือเพื่อการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร รัตนสุวรรณ, สิรภักดิ์ศร เผือกผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย บัวเนี่ยว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ถุงมือเพื่อการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ หรือการเปลี่ยนภาษามือให้กลายเป็นภาษาพูด ส่งผลให้นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ขึ้นในรูปแบบของถุงมือให้ผู้พิการทางการได้ยินสวมใส่ โดยมี Gyro Sensor ติดตั้งตามนิ้วมือเพื่อจับการเคลื่อนไหวในแกน (X,Y,Z ) นำมาประมวลผลบนบอร์ด Arduino UNO ของถุงมือทั้งสองข้างที่ติดลำโพงเอาไว้เพื่อแสดงผล เมื่อผู้ใช้งานเคลื่อนไหวท่าเป็นภาษามือ อุปกรณ์จะประมวลผลและแสดงออกมาในรูปแบบเสียงผ่านลำโพงเป็นคำแปลของท่านั้นๆ

จากการบันทึกผลการทดลอง ถุงมือสามารถแปลภาษามือเป็นภาษาพูดโดยค่าเฉลี่ยร้อยละความถูกต้องใน 12

ท่า ภาษาไทยอยู่ที่ร้อยละ 79 และค่าเฉลี่ยร้อยและความถูกต้องใน 12 ท่า ภาษาอังกฤษอยู่ที่ร้อยละ 80