เครื่องวัดระยะสายไฟอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นกล้า ลีวัฒนาพงษ์, ชัชวาล ศรีไทย, ภาสวุฒิ ไม้เเก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : เครื่องวัดระยะสายไฟอัจฉริยะ(smart power cable meter)

สาขา : ฟิสิกส์

ผู้จัดทำ : ด.ช.ชัชวาล ศรีไทย ด.ช.ต้นกล้า ลีวัฒนาพงษ์ ด.ช.ภาสวุฒิ ไม้เเก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา : นาย อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

ระยะเวลา : 8 เดือน

ที่มา : ปัจจุบัน มีการใช้เครื่องมือวัดในการวัดความยาว สายไฟ อย่างร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจ าพวก

สายไฟ จะใช้สายวัดความยาว 1เมตร, 5 เมตร ในการวัด จึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการจ าตัวเลขไว้ใน

ใจแล้วหลงลืม หรือวัดความยาวได้คลาดเคลื่อน พวกเราจึงคิดค้นเครื่องวัดความยาวอัจฉริยะเพื่อ

ประโยชน์ทางการค้าของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

หลักการ : ล้อและเพลา3

วิธีการดำเนินการ : 1.นำโครงสร้างที่เป็นฐานมาประกอบกับโครงสร้างของระบบการทำงานของเครื่องวัดความยาว

สายไฟ

2.นำสายไฟ vct 2*1.51ม้วน(ความยาว100 เมตร) มาเป็นสายไฟทดลองวัด

3.ทำการทดลองวัดสามครั้ง ครั้งละ 10 เมตร

4.เปรียบเทียบการวัดความยาวสายไฟแต่ละครั้งกับสายวัด

5.นำไปทดลองใช้จริง