ยิปซัมจากหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวลี เรืองนภารัตน์, แทนชนก ใจคำธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณา ธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์