การศึกษาและเปรียบเทียบสูตรของ EM เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายกระดูกไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา บุญมา, สุภัสสร ศรีสันทราย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดูกไก่ ถือเป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาหลายๆอย่างของเศษอาหารที่กินเหลือในแต่ละวัน เพราะเมื่อนำไปฝังดินจะใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 6 เดือน แต่ถ้าไม่ได้นำไปฝังดินอาจใช้เวลาถึง 1 ปี และเมื่อศึกษา EM แล้วพบว่ามีจุลินทรีย์ใน EM ที่สามารถย่อยสลายของเสียในน้ำได้ แต่ EM ที่พบมีหลายสูตร ซึ่งแต่ละสูตรของ EM อาจมีประสิทธิภาพในการทำงานต่างกัน คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการย่อยสลายกระดูกไก่ด้วย EM แต่ละสูตร โดยจะนำกระดูกไก่ที่ได้จากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานมาย่อยสลายด้วย EM แต่ละสูตร ซึ่งการจัดทำโครงงานการศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลาในการย่อยสลายกระดูกไก่ด้วย EM มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาในการการย่อยสลายของกระดูกไก่ลงและสามารถลดปริมาณเศษอาหารที่เหลือทิ้งในชีวิตประจำวันได้