การศึกษาและเปรียบเทียบตัวทำละลายที่ใช้สกัดสารแอนโทไซยานินและประสิทธิภาพในการย้อมสีเพื่อจำแนกแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎาวุธ สุรินรังษี, ธนกร ทิพย์มณี, ณฐมน ตาก๋า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีสังเคราะห์ที่ใช้ย้อมแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้แก่ ซาฟรานินและคริสตัลไวโอเล็ต ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำสีรงควัตุซึ่งก็คือสารแอนโทไซยานินซึ่งมีอยู่ในดอกและผลของพืชที่่มีสี ม่วง น้ำเงิน และแดง สิ่งที่่น่าสนใจก็คือแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนสีไปตามสภาวะกรดและเบสซึ่งในสภาวะกรดจะมีสีแดงและสภาวะเบสจะมีสีน้ำเงิน ซึ่งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบนั้นมีค่าpHที่แตกต่างกันเมื่อนำแอนโทไซยานินมาย้อมจึงคาดว่าจะแยกสีกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้สารแอนโทไซยานินเป็นสารที่สามารถสกัดได้จากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ สิ่งที่จะนำมาสกัดได้แก่ เปลือกแก้วมังกร เปลือกมะเชือม่วง และ บีทรูท สำหรับเปลือกแก้วมังกรและเปลือกมะเขือม่วงนั้นเป็นขยะที่มักจะถูกทิ้งหลังนำไปประกอบอาหารหรือทานแล้วจึงเป็นการนำขยะมาใช้ประโยชน์อีกด้วย สารที่จะใช้สกัดได้แก่ เอทานอล 95%,เมทานอล 0.1%,อะซิติก 45%,เอทธิล อะซิเตท และ น้ำกลั่น