การสกัดคำเฉพาะที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยด้วยการรวมเทคนิคการสร้างแบบจำลองหัวข้อร่วมกับกราฟความรู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการการสกัดคำเฉพาะ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ด้วยการรวมเทคนิค การสร้างแบบจำลองหัวข้อ ร่วมกับ กราฟความรู้