การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมบางประการ เพื่อพัฒนาแผ่นป้องกันหอยเลขหนึ่งจากการทำลายต้นกล้วยไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤภร มุกดาพัฒนากุล, กรรวี บูรณกิจเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยเลขหนึ่ง(Ovachlamys fulgens) ศัตรูพืชซึ่งกินต้นกล้วยไม้เป็นอาหารหลัก สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สารเคมีในการกำจัด ส่งผลให้เกิดมลพิษและสารเคมีตกค้าง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมบางประการของหอยเลขหนึ่งเพื่อนำมาพัฒนาแผ่นป้องกัน ศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องสเตอริโอในการส่องดูโครงสร้างอวัยวะต่างๆภายนอกได้แก่ ตา ผิวหนัง หนวดและปาก ศึกษาพฤติกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมของหอยเลขหนึ่งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์จำลอง ได้แก่ สถานการณ์จำลองในเรื่องกลิ่น พื้นผิวขรุขระ ความหนืดและ ความเค็ม พบว่าความเค็มและกลิ่นที่รุนแรงของกากกาแฟ พื้นผิวที่ขรุขระจากเปลือกไข่ และพื้นผิวที่มีแรงต้านมากส่งผลต่อพฤติกรรมการหลีกหนีของหอยเลขหนึ่ง ดังนั้นจึงพัฒนาแผ่นป้องกันโดยใช้กากกาแฟเนื่องจากมีประสิทธิภาพการป้องกันมากที่สุดในเรื่องของกลิ่น นำกากกาแฟผสมเกลือ ขึ้นรูปด้วยน้ำยางพารา โรยด้วยเปลือกไข่บด ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 6 อัตราส่วน จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่ 4 มีการขึ้นรูปที่ดี กลิ่นที่เหมาะสม โดยให้ความร้อนด้วยการตากแดดเนื่องจากไม่ทำให้กลิ่นของแผ่นป้องกันจาง แผ่นป้องกันไม่แห้งจนเกินไปและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นนำแผ่นป้องกันในอัตราส่วนที่ 4 ให้ความร้อนโดยการตากแดด นำมาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันหอยเลขหนึ่ง ทดสอบโดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ตรงกลางโซนที่ 1 บรรจุดอกกล้วยไม้ ระหว่างโซนที่ 1และ2 บรรจุแผ่นป้องกัน นำหอยเลขหนึ่งไว้ตรงโซนที่ 2 และสังเกตว่าหอยเลขหนึ่งมีการเคลื่อนที่ไปบริเวณใดบ้างในเวลา 20 นาที จากการทดลองได้ผลว่า ในบริเวณโซนที่ 4 เป็นบริเวณหอยเลขหนึ่งมีการเคลื่อนที่ผ่านมากที่สุดคือ และหอยเลขหนึ่งไม่สามารถผ่านแผ่นป้องกันไปยังดอกกล้วยไม้ได้ ดังนั้นแผ่นป้องกันสามารถป้องกันหอยเลขหนึ่งจากดอกกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปป้องกันต้นกล้วยไม้โดยการพัน หรือคลุม บริเวณที่หอยเลขหนึ่งจะเคลื่อนที่ผ่านเพื่อกินต้นกล้วยไม้

คำสำคัญ: สัณฐานวิทยา, พฤติกรรมบางประการ, หอยเลขหนึ่ง,สถานการณ์จำลอง