การศึกษาสมรรถนะภาชนะบรรจุอาหารแมวจากกัญชาแมวในการกระตุ้นความอยากอาหารของแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศวสุรมย์ ศรีพฤกษชาติ, ปภาวรินท์ อดิศรเดโช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาสมรรถนะของภาชนะบรรจุอาหารแมวจากกัญชาแมวในการกระตุ้นความอยากอาหารของแมวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดโภชนาการของแมวที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการเลือกกินอาหารของแมว โดยภาชนะส่งกลิ่นกัญชาแมวมาจากการผสม น้ำ แป้งมันสำปะหลัง และกัญชาแมว เข้าด้วยกันแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะด้วยการตากแดด หลังจากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบสมรรถนะของภาชนะบรรจุอาหารแมวจากกัญชาแมวกับภาชนะทั่วไป โดยการวัดปริมาณอาหารที่แมวกินเมื่อใช้ภาชนะอาหารแต่ละชนิดในการให้อาหารแมวชนิดเดียวกัน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาชนิดละหนึ่งสัปดาห์ โดยคาดว่าภาชนะอาหารแมวที่ส่งกลิ่นกัญชาแมวจะสามารถกระตุ้นความอยากอาหารของแมว ทำให้แมวกินอาหารในปริมาณที่มากกว่าภาชนะทั่วไป