การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดหยาบจาก ใบสาบเสือ ใบสะเดา และใบขี้เหล็ก ด้วยอัลตราโซนิกช่วยเเละประสิทธิภาพการยับยั้ง Epidermophyton floccosum ที่ก่อให้เกิดโรคกลากในแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสมะฮ์ หมะอุเส็น, มารีย๊ะ เหล็มและ, อาวาติฟ เจะหะมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง, ทศพร โสมสิริพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาวะการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบสาบเสือ ใบสะเดาและใบขี้เหล็ก ที่เหมาะสมด้วยเทคนิคอัลตราโซนิคช่วยและใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง (Respond Surface Methodology; RSM) เพื่อวางเเผนการทดลองเเบบประสมกลาง (Central Composite Design, CCD) กับผลกระทบต่อปัจจัยในการสกัด ได้เเก่ ความเข้มข้นของสารละลายเอทานอล ระยะเวลาในการสกัด และ อัตราส่วนของใบสาบเสือ ใบสะเดาเเละใบขี้เหล็กต่อสารละลายเอทานอล อุณหภูมิที่ใช้การสกัดที่มีต่อปริมาตรค่าตอบสนองที่ศึกษา พบว่าสภาวะการสกัดที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของเอทานอล เวลาในการสกัดและอัตราส่วนของใบสาบเสือ ใบสะเดา และใบขี้เหล็กต่อสารละลายที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อรา Epidermophyton floccosum และทำการยับยั้งเชื้อราเเละศึกษาค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Epidermophyton floccosum เทียบกับยาต้านชื้อรา Econazole ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต