การหาคำตอบของสมการเชิงเส้น 3 ตัวแปร ที่มีคำตอบเป็นจำนวนเต็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ทิพรักษ์, สิริมา โชคสวัสดิ์ธนะกิจ, ศิรประภา จารนาเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรจิตร ทิพเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์