การพัฒนาวัสดุปลูกประเภทคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลสำหรับการปลูกต้นพรมมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พูลสิริ ฤกษ์ยาม, ปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์, ภาสวิชญ์ วงค์เมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ, โอภาส พระเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุปลูกประเภทคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลสำหรับการปลูกต้นพรมมิ

ปัจจุบันมีความตื่นตัวของการปลูกไม้ประดับและพืชสมุนไพรในอาคารที่พักเขตชุมชนเมือง เช่น การใช้ชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกผักแนวตั้ง เป็นต้น เจลปลูกต้นไม้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการปลูกพืชลำต้นขนาดเล็กในที่อยู่อาศัย เนื่องจากเจลปลูกต้นไม้มีคุณสมบัติการเก็บกักน้ำได้ดีและสามารถใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม ต้นพรมมิเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กที่ต้องปลูกในดินชุ่มน้ำ รายงานการวิจัยพบว่าพรมมิมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรช่วนในการเรียนรู้และจดจำ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุปลูกประเภทไฮโดรเจลจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้สำหรับการปลูกต้นพรมมิ พอลิเมอร์ชีวภาพที่เลือกใช้คือคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเชื่อมต่อระหว่างสายเกิดเป็นพอลิเมอร์ร่างตาข่ายโดยใช้อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin) เพื่อให้ได้ไฮโดรเจลที่มีความคงตัว สามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้ดี และสามารถคืนรูปได้หลังการสูญเสียน้ำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แก่ สัดส่วนผสมของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสและอีพิคลอโรไฮดริน และความเข้มข้นของเบสที่ใช้ในปฏิกิริยา การเจริญเติบโตของต้นพรมมิที่ปลูกในไฮโดรเจลเทียบกับการปลูกในดินจะวิเคราะห์จากจำนวนใบ ความยาวลำต้น ความยาวและการแตกแขนงของราก