การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติก PHAs ร่วมกับเส้นใยกล้วยที่เสริมคุณสมบัติด้วยเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทญ์ คงเสรีนุสรณ์, ติณณ์ วิไลรัตนาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีสิ่งมากมายที่ถูกผลิตขึ้นและกำลังสร้างขยะให้แก่โลกเรา โดยขยะเหล่านั้นก็มีขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ซึ่งเมื่อนำวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ไปแทนในบางส่วน จะทำให้มีปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ลดลง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจที่จะทำวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติก PHAs และใยกล้วย ที่เสริมคุณสมบัติด้วยเปลือกไข่ ที่มีความทนต่อแรงดึง ความทนต่อแรงบีบอัดที่สูง และสามารถกันน้ำได้ โดยการใช้เครื่อง two roll mill plastic ในการสร้างวัสดุคอมโพสิตแล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อแรงบีบอัดด้วยเครื่อง universal testing machine ด้วยวิธีตามมาตรฐาน ASTM D695-15 และมาตรฐาน D638-14 และจากนั้นจึงนำไปทดสอบความสามารถในการกันน้ำต่อไป