การศึกษาอุณหภูมิดาวโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้อง DSLR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พณิชา มัชฌิมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานดาราศาสตร์เรื่องการศึกษาอุณหภูมิของดาวโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้อง DSLR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างH-R Diagram จากภาพถ่ายโดยกล้องDSLR โดยตั้งค่า iso 800 และความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที และใช้โปรแกรม Iris เพื่อแยกภาพออกเป็นฟิลเตอร์ Red Green และ Blue และทำ Photometry โดยใช้โปรแกรม APT เพื่อบันทึกค่าพิกัดของดาวในรูปโดยการเลือกดาวและค่า Intensity ของดาว จากนั้นทำการระบุดาวอ้างอิง และนำค่าพิกัดของดาวอ้างอิงที่ได้เทียบกับข้อมูลที่เราบันทึกไว้ เพื่อนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าแมกนิจูดที่แท้จริงจากนั้นนำค่าที่ได้นั้นมาสร้าง H-R Diagram โดยกำหนดแกน y ให้เป็นค่าแมกนิจูด G และแกน x เป็นค่าแมกนิจูด B-G แทนการใช้ B-V (ดัชนีสี) เพื่อสร้าง H-R Diagram ด้วยภาพถ่ายโดยกล้องDSLRและเปรียบเทียบกับ H-R Diagram มาตราฐาน

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า H-R Diagram ที่สร้างด้วยภาพจากกล้องDSLR มีความแตกต่างจาก H-R Diagram ที่สร้างจากภาพถ่ายโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ โดยดาวใน H-R Diagram ที่ใช้กล้องDSLRถ่ายนั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวที่อยู่ใน H-R Diagram จากกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งสาเหตุความคลาดเคลื่อนนี้อาจมาจากดาวที่ถ่ายมาเป็นคนละดวงกันทำให้ดาวมีอุณหภูมิต่างกันและความยาวช่วงคลื่นที่ถ่ายมีความแตกต่างกันในฟิลเตอร์ V และ G โดยในฟิลเตอร์ V ของกล้องโทรทรรศน์นั้นมีความยาวคลื่นประมาณ 550 nm แต่ความยาวคลื่นในฟิลเตอร์ G ของกล้องDSLR คือ 450 nm ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิได้

คำสำคัญ: H-R diagram, แมกนิจูด, อุณหภูมิของดาว