การออกแบบ, การจำลองโมเลกุล, การสังเคราะห์สารในครีม whitening และสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุพันธ์ Dihydrostilbene

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ การสูงเนิน, วรวลัญช์ กิตติศิริประพันธ์, หริษฐ์ อรุณศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสารกลุ่ม N-phenyl acetamide analogues ที่ค้นหาสารที่ผ่านการเติมหมู่จาก Dihydrostilbene ที่เพื่อปกป้องผิวและต้านการเกิด melanogenesis โดยใช้วิธีการ ทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ, คุณสมบัติ ADMET, และความเป็นยาทางเคมีคอมพิวเตอร์ โครงงานนี้ นําเสนอการออกแบบโมเลกุล Dihydrostilbene โดยใช้เทคนิคการเติมอนุพันธ์และเติมหมู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้นเเบบและสังเคราะห์สารดังกล่าวโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่เหมาะสม สารที่สังเคราะห์ได้จากการเติมหมู่นี้นํามาใช้ในครีมแลศึกษาคุณสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของครีมนี้ เเละการทดสอบและการ วิเคราะห์นี้ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครีมและเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการต้านการเกิดเมลานิน