การออกแบบ การจำลองโมเลกุลสาร การสังเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งเต้านม และคุณสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของ N-phenyl acetamide analogues

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชากร ยาสมร, สุทธศิลป์ คุณมงคลวุฒิ, รัชชานนท์ ธีระตระกูลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ดำเนินการได้ทำการเลือกสารที่มีคุณสมบัติเป็นอนาล็อกของสารตั้งต้น N-phenyl Acetamide หรือ Acetanilide ที่เกิดจากการเติมหมู่ hydroxyl และ alkyl ให้สารตั้งต้นดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสามารถในการต้านมะเร็งเต้านมโดยเลือกใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็น alkylating agent ต่อเซลล์มะเร็งและวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสาร antioxidant เทียบกับสารมาตรฐานได้แก่ melphalan โดยมีการทำนายความเป็นพิษของสารที่ถูกเลือกโดยใช้ Boiled-Egg diagram เพื่อค้นหาสารที่มีความเป็นพิษต่ำจากสาร derivative ทั้งหมด และทำนายความสามารถในการสร้างพันธะกับโปรตีนเป้าหมายได้แก่ topoisomerase I alpha และ topoisomerase II alpha ด้วยกระบวนการ molecular docking จากการใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ (in silico) ในการค้นหาสารดังกล่าว ผู้ดำเนินการได้ทำการเลือกสารที่มีค่าความเป็นพิษต่ำและมีคุณสมบัติในการสร้างพันธะกับโปรตีนเป้าหมายสูงมา 5 สาร เพื่อนำไปสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วนำสารที่ได้ ไปวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลด้วย FTIR spectroscopy และ Mass spectroscopy ความสามารถในการต้านมะเร็งด้วยกระบวนการ MTT assay และวิเคราะห์ความสามารถในการเป็น antioxidant ด้วยกระบวนการ DPPH assay หลังจากนั้น นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า IC50 และเปรียบเทียบคุณสมบัติกับสารมาตรฐาน เพื่อต่อยอดการนำสารไปใช้ในทางการแพทย์ต่อไป