การศึกษาการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ของกุ้งก้ามกราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาพร วุฒิพรหม, ศตรัศม์ กาบทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอำเภอ เทิง ยังคงเป็นอาชีพที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้มาก แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆซึ่งมีผลทำให้กุ้งก้ามกรามนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามวัยและมีขนาดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปขายได้ จึงทำให้รายได้ส่วนหนึ่งของคนเลี้ยงกุ้งขาดหายไป ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง คือ อาหารเลี้ยงกุ้ง ดังนั้นการศึกษาการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสูตรทดลองกับอาหารกุ้งก้ามกรามอัดเม็ดสูตรสำเร็จต่ออัตราการอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์จากพืชที่มีมากในท้องถิ่น ได้แก่ กระถินและตำลึง เนื่องจากเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง มาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทดลองผลิตอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยปรับปรุงจากสูตรอาหารเลี้ยงกุ้ง ของนายทับทิม ฉายประดิษฐ์ (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมานานกว่า 20 ปี) และนำอาหารที่ได้ไปทดลองเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกรามรุ่นอนุบาล อายุ 2-3 เดือน เพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ