แคปซูลยาชนิดแข็งจากเมือกของกระเจี๊ยบเขียวและแป้งข้าวจ้าวเพื่อลดการกัดกร่อนในกระเพาะอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชัญญา วรรณทวี, พิมพ์ชนก ไชยขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแคปซูลยาชนิดแข็ง ในปัจจุบันเนื่องจากตัวยาในแคปซูลบางตัวที่มีผลต่อกระเพาะอาหารเช่น ยาแก้อักเสบที่มีผลค้างเคียงทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

จึงได้จัดทำและศึกษาแคปซูลยาจากเมือกกระเจี๊ยบเขียวและแป้งข้าวเจ้าซึ่งหน้าที่ของเเป้งข้าวเจ้านั้นจะเป็นตัวช่วยในการคงรูปของแคปซูล เนื่องจากในแป้งข้าวเจ้ามีสารไฮดรอซีโพลพิลเมทิลเซลลูโลส(HPMC) ซึ่งเป็นสารยึดเกาะเมือก โดยในทางเภสัชกรรมมีการใช้ประโยชน์จากสารไฮดรอซีโพลพิลเมทิลเซลลูโลส(HPMC)ในการทำแคปซูลและเมือกกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยในการเคลือบกระเพาะอาหารเพื่อลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารเนื่องจากเมือกของกระเจี๊ยบเขียวมีส่วนประกอบหลักคือเพคติน(pectin)ซึ่งไม่สามารถละลายน้ำได้ในอุณภูมิร่างกายของมนุษย์และเพคตินทำให้เกิดเจลที่สามารถเคลือบกระเพาะอาหารได้ โดยการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 913 - 2545) และระยะเวลาการปลดปล่อยตัวยาออกจากของแคปซูล โดยที่เมือกกระเจี๊ยบเขียวไม่ละลายน้ำเพื่อเป็นตัวช่วยในการเคลือบกระเพาะอาหาร แต่ทั้งนี้การพัฒนาต่อยอดในเชิงลึกยังคงต้องดำเนินการวิจัยต่อไป